• Gratis levering vanaf €50
  • Voor 15uur besteld, dag erna geleverd
  • 24/7 support
  • <24u vervangtoestel bij defect

Privacy & cookies

Deze website is eigendom van Easy Payment Services

Contactgegevens:
Easy Payments
Vlamstraat 7
9450 Denderhoutem

Adres maatschappelijk zetel:
Easy Payment Services BV
Vlamstraat 7
9450 Denderhoutem

Telefoon: +32 (0)9 394.13.94
E-mail: info@easypayments.be

 

Privacy Statement 22-5-2018

Easy Payment Services B.V.B.A. verwerkt persoonsgegevens. Wij brengen je graag op de hoogte op welke manier wij gegevens verzamelen en waarom wij deze gegevens nodig hebben. Met dit privacy statement gaan wij in op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens. Mocht je vragen hebben, of opmerkingen? Aarzel dan niet even contact op te nemen via 09 394 1 394, of info@easypayments.be . Wij zullen je snel van reactie voorzien.

 

Van wie verwerkt Easy Payment Services persoonsgegevens?
Easy Payment Services verwerkt persoonsgegevens van tekeningsbevoegden, uiteindelijkbelanghebbenden en contactpersonen van bedrijven die klant zijn of interesse hebben in onze dienstverlening of de dienstverlening van partners, waarbij Easy Payment Services als tussenpersoon fungeert.

Het kan ook zijn dat wij uw persoonsgegevens hebben doordat u ons deze informatie heeft gegeven (via telefoon, ingevuld op de website,…), doordat andere personen ons deze data hebben doorgestuurd (bijvoorbeeld uw werkgever, collega, adviseur, brancheorganisatie, …) of omdat deze publiek beschikbaar is.
Welke persoonsgegevens verwerkt Easy Payment Services?
Als je als klant gebruikt maakt van onze diensten, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
• Jouw volledige voornaam, voornamen en achternaam;
• Postadres;
• E-mailadres;
• Telefoon- en of faxnummer;
• Een kopie van het document waarmee jouw identiteit geverifieerd wordt. Hiermee hangen de volgende gegevens samen:
o Naam;
o Geboortedatum- en plaats;
o Documentnummer;
o Afgifte en vervaldatum document;
o Uitgevende instantie;
o Geslacht;
o Nationaliteit;
• Overige gegevens die door jou aan ons verstrekt worden.
 

Waarom verwerkt Easy Payment Services persoonsgegevens?
• Om de relatie aan te gaan, te onderhouden en uitvoering te geven aan de overeenkomst;
Op het moment dat jij interesse toont in de diensten van Easy Payment Services of gebruik maakt van onze dienstverlening dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens om onze relatie te onderhouden, gestalte te geven aan de overeenkomsten en deze overeenkomsten goed uit te voeren. Wij willen je immers voorzien van de beste support, rapportages en goed advies.
• Voor onze bedrijfsvoering;
Wij willen graag weten wie onze klanten zijn en wat zij verkopen. Voor een integer financieel stelsel vinden wij het van belang om te weten wie wij bedienen in het betalingsverkeer. Tevens dienen wij vooronderzoek te doen naar bedrijven die gebruik willen maken van onze dienstverlening. Dit vanwege wettelijke voorschriften en PCI compliancy.

 

Verwerkt Easy Payment Services ook bijzondere persoonsgegevens?
Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
 

Hoe gaat Easy Payment Services om met mijn persoonsgegevens en worden deze gedeeld met derde partijen?
Jouw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is dan voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt, rekening houdend met de wettelijk verplichte termijn. Jouw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers die gezien hun functie toegang moeten hebben tot deze gegevens. Medewerkers van Easy Payment Services hebben allemaal een geheimhoudingsplicht getekend. Jouw gegevens worden niet uitgewisseld met derden, tenzij dit past bij het doel waarvoor jij ze aan ons hebt verstrekt of uit hoofde van een wettelijke verplichting. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.


Hoe beveiligt Easy Payment Services jouw persoonsgegevens?
Easy Payment Services neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende fysieke, technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Hoe lang bewaart Easy Payment Services jouw persoonsgegevens?
Easy Payment Services bewaart persoonsgegevens voor een periode 5 jaar. Bij een lopende overeenkomst, waarbij sprake is van een contractuele relatie zal dit voor de loopduur van het contract zijn.

 

Is Easy Payment Services verantwoordelijke of verwerker onder de AVG?
Easy Payment Services stelt zich op als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens van onze klanten zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):
• Wij leggen onze klanten en prospect of welke gegevens zij moeten aanleveren;
• Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Voor de afhandeling van transacties is Easy Payment Services geen verantwoordelijke. Dit zit ondergebracht bij transactieverwerkers. Hier zullen altijd aparte overeenkomsten voor moeten getekend met ieder een eigen privacy beleid.

 

Jouw rechten
Wij gaan met de grootst mogelijke zorg om met jouw gegevens. Wanneer je dit wenst na te gaan, heb je als eigenaar van jouw persoonsgegevens diverse rechten.

 

Recht op inzage
Allereerst heb je het recht om de gegevens over u waar we over beschikken in te zien. Wanneer jij je hierop wil beroepen, verifiëren wij eerst jouw identiteit, waarna we jouw gegevens zullen opzoeken en toesturen. We zullen je informeren over de details van ons verwerkingsproces, het doel, de bewaartermijn, met wie de gegevens gedeeld (kunnen) worden en hoe wij deze gegevens verkregen hebben. Wij streven ernaar je deze inzage binnen twee weken te geven. Wanneer dit langer gaat duren, zullen wij je hierover informeren.

 

Indienen verzoek inzage gegevens, recht op correctie, beperking en om vergeten te worden.
Je hebt het recht om de gegevens die wij van je hebben aan te vullen of te corrigeren. Tevens heb je het recht om de omvang van de gegevens die wij hebben te beperken of om verwijderd te worden uit onze database. In het geval dat je gebruik wenst te maken van het recht op vergetelheid zal dit invloed hebben op de mate waarin wij je in de toekomst van service kunnen voorzien. Wij zullen je daar in dat geval verder over informeren.

 

Indienen verzoek wijziging of beperking data, recht om gegevens over te dragen
Je hebt het recht om ons de gegevens die wij over jouw onderneming hebben over te laten dragen aan een andere instantie. Wanneer je dit wenst, zullen wij jouw gegevens in een gestructureerd en gangbaar bestandsformaat aanleveren. Dit mogen wij enkel doen met de persoonlijk door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens, de gegevens waarvoor je ons nadrukkelijk toestemming hebt gegeven te verwerken en de gegevens die we door de uitvoering van onze overeenkomst hebben verkregen. We streven ernaar binnen twee weken het bestand voor de dataoverdracht te verstrekken. Wanneer dit langer gaat duren, zullen wij je hierover informeren.

 

Indienen verzoek dataoverdracht, recht op informatie
Verder heb je het recht om geïnformeerd te worden over onze werkprocessen waarin jouw persoons- en betalingsgegevens rondgaan.

 

Lees hier verder hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

Recht op bezwaar

Wanneer je van mening bent dat wij ten onrechte gegevens van je verwerken, kan je dit bezwaar bij ons kenbaar maken. Wanneer dit bezwaar terecht is, stoppen wij direct met de verwerking van jouw gegevens. Je kunt ook een klacht bij ons indienen wanneer je van mening bent dat wij onzorgvuldig met gegevens omgaan. Bij een dergelijke klacht zullen wij onze processen kritisch nalopen en waar nodig aanpassen. Ons streven is jouw klacht binnen een week af te handelen. Wanneer dit langer gaat duren, zullen wij je hierover informeren. Wanneer de klachtafhandeling niet naar jouw wens is, kan je een verder signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Indienen van bezwaar
Indienen van een klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens

 

Wijzigingen aan dit privacy statement
Het is mogelijk dat dit Privacybeleid na verloop van tijd wordt gewijzigd. We zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door het meest recente document op de website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te raadplegen om u van eventuele wijzigingen te vergewissen. Voor wijzigingen aan het Privacybeleid die wij beschouwen als grootschalig, zullen we gedurende enige tijd een mededeling doen op de website. Indien u na wijziging gebruik blijft maken van de Diensten zal betekenen dat u akkoord gaat met de wijzigingen en het bijgewerkte Privacybeleid. Daarnaast zal ook een datum op het document worden vermeld.

 

Cookies
Tijdens een bezoek aan onze website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Dit om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Jouw internetbrowser laat je toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor de help-functie van de gebruikte internetbrowser.
De volgende types cookies worden gebruikt:
Tijdelijke cookies - deze cookies worden gewist zodra je jouw browser afsluit en zijn noodzakelijk voor het gebruik van onze website.
Permanente cookies - deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van partners (Google, Facebook) door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op jouw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd bij ieder bezoek aan onze website.
Functionele cookies - deze cookies worden gebruikt teneinde de website op behoorlijke wijze te laten functioneren.
Niet-functionele cookies - deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

 

Datalek

Er is ons alles aan gelegen om een datalek te voorkomen. Het kan echter altijd zijn dat persoonsgegevens verloren gaan. Wij ondernemen direct vervolgstappen bij een datalek. Zo onderzoeken wij om welke persoonsgegevens het gaat en zullen bij hoog risico melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard zullen wij onderzoek doen naar de hoe, waarom en waar van het datalek. Wanneer jouw data hier onderdeel van uitmaken, dan kun jij uiteraard een schriftelijke reactie van ons verwachten. Als er vermoeden is van een datalek, dan vragen wij je direct contact op te nemen.